Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

 

Preambulum

 

A AZ-EGY-EREJE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9., cégjegyzékszáma: Cg01-09-305556, önállóan eljáró törv. képv.: Pegán Attila ügyvezető) franchise tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos) tehermentes tulajdonát képezi a „TestSzobrász” védjegy, továbbá az ehhez kapcsolódó terápiás, szolgáltatási, értékesítési, kereskedelmi, termék- és piacismereti, kereskedelemszervezési, képzési és egyéb tudására, tapasztalataira kiterjedő védett ismeret (know-how), amelyek az általa meghatározott testszobrászati szolgáltatások, az ezekhez kapcsolódó, elsődlegesen a kezeléseket kiegészítő áruk és árukollekciók kiskereskedelmi formában történő értékesítéséhez, illetve „TestSzobrász” szalonok létrehozásához, működtetéséhez, vezetéséhez, ellenőrzéséhez és marketingjéhez szükségesek, s amelyeket egységes piaci ismeretekként franchise rendszerben (jogbérletbe adás útján) üzemeltet és hasznosít.

A Tulajdonos a fenti tevékenysége körében természetes személyek személyes adatait kezeli, ezért jelen Szabályzat célja annak kinyilvánítása és igazolása, hogy a Tulajdonos adatkezelői tevékenysége megfelel a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok rendelkezéseinek.

I. A Szabályzat tárgya

1. A jelen Szabályzat tárgya a Tulajdonos, mint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott adatkezelő (a továbbiakban: Tulajdonos, adatkezelő) személyes adatok kezelésére irányuló gyakorlatának szabályozása.

II. A Szabályzat hatálya

1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Tulajdonosra, munkavállalóira és megbízottaira, továbbá a Tulajdonos által a tevékenységének végzése érdekében nyilvántartott valamennyi adatra.

III. Értelmező rendelkezések

1. A GDPR szabályozására figyelemmel a jelen szabályzat alkalmazásában:

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont);

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pont);

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont);

d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont];

e) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont);

f) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12. pont).

g) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 2.§ f) pont).

A GDPR-nak a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozóan megalkotott szabályozásában érvényesülő fogalom-meghatározásokat teljes körűen a GDPR 4. cikk 1-26. pontjai tartalmazzák.

IV. Az adatkezelő és elérhetőségei

 1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:

- Név: Pegán Attlia

- Lakóhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Adóazonosítási jele: 8397143122

- Adószám: 66606253-1-43

- Telefonszám: 06203909225

- E-mail-cím:

V. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelésének elvei a következők:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

- célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

- adattakarékosság: a személyes adatok kezelésének az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükséges mértékre kell korlátozódnia;

- pontosság: a személyes adatoknak pontosaknak és szükség esetén naprakészeknek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

- korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé: a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

- integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

- elszámoltathatóság: a Tulajdonos felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

VI. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Tulajdonos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok vagy azok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Ebben az esetben a Tulajdonos az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint köteles eljárni.

 1. A Tulajdonos franchise partnereinek nyilvántartására vonatkozó adatok

A Tulajdonos természetes személy. A Tulajdonos a franchise partnereinek cégadatai közül a Ptk-ban és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott adatokat kezeli.

A franchise jogviszony létrehozása önkéntes, az erre irányuló szerződés megkötésével az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján).

A franchise jogviszony létrejöttét követően a franchise partnerek adatai kezelésének a jogalapja a Ptk. 3:5.§ és 3:197.§ valamint a Ctv. 25.§ (1) bekezdés k) pontja illetve a 27.§ (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név; születési hely és idő; anyja neve; lakcím, nyilvános cégadatok.

A kezelt adatok törlésének ideje: A Tulajdonos a franchise jogviszony megszűnését követő 5 (öt) év elteltével törli a partner adatait.

2. A Tulajdonos munkavállalóit érintő adatok

2.1.Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

A Tulajdonos a tevékenysége végzése érdekében munkaviszony keretében munkavállalók személyes adatait kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10.§-a. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek vagy munkaviszonyra vonatkozó a szabály ír elő.

Az adatkezelés jogalapja: a munkavállaló hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja), a munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), valamint a munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A kezelt adatok köre: név; születési név; születési idő; anyja neve; lakcím; állampolgárság; adóazonosító jel; TAJ szám; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);  telefonszám; e-mail cím; személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámlaszám; munkába lépésének kezdő és befejező időpontja;  munkakör; iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata; fénykép; önéletrajz;  munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok;  a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága; a munkavállaló munkájának értékelése; a munkaviszony megszűnésének módja, indokai; a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése; magán-nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma; külföldi munkavállaló esetén útlevélszám valamint munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma; munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok; a Tulajdonosnál minőségbiztosítási célból alkalmazott kamerarendszerek által rögzített adatok.

Betegségre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat a munkáltató csak az Mt.-ben meghatározott jog vagy köztelezettség teljesítése céljából kezel.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Tulajdonos munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A kezelt adatok törlési ideje: A Tulajdonos – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a munkaviszony megszűnését követően 3 évvel törli a munkavállalók adatait.

2.2.Az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés különös szabályai

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

A kezelt adatok törlési ideje: A Tulajdonos a munkaviszony megszűnését követően 3 évvel törli a munkavállalók adatait.

2.3.A felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelésére vonatkozó külön szabályok

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (amennyiben ilyen feljegyzés készül).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tulajdonos, illetve a munkaügyi feladatokat ellátó alkalmazottja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

3. A Tulajdonos kifizetői kötelezettségéhez kapcsolódó adatkezelés szabályai

A Tulajdonos jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7.§ 31. pontja szerinti kifizetői kapcsolatban áll.

A kezelt adatok köre: Az Art. 50.§-ában meghatározott adatok, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Tulajdonos kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságára vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

Az adatkezelés célja: a munkavállalók, foglalkoztatottak és más juttatásban részesülők után adó- és járulék fizetési kötelezettség Tulajdonos általi teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Tulajdonos adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, valamint az érintett közhatalmi szervek, akik számára a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az adatokat továbbítani kell.

4. Szerződő partnerek adatainak kezelése

4.1. Természetes személy szerződő partnerek adatainak kezelése

A Tulajdonos szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött természetes személy adatait.

A kezelt adatok köre az adott szerződés jellegétől és tartalmától függően eltérő lehet, különösen azonban az alábbi adatokat foglalja magába: név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, telefonszám, email cím, honlap cím, bankszámlaszám, vevőszám.

Az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha a szerződés létrehozása és teljesítése céljából ténylegesen szükséges adatok kezelésére terjed ki.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján).

A személyes adatok címzettjei: a Tulajdonos ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés megkötése és teljesítése jogcímén alapul, mely tájékoztatás történhet a felek által megkötött szerződésben is.

4.2.Jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A Tulajdonos szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött jogi személy partnerek, és ezzel összefüggésben a jogi személyt képviselő természetes személy(ek) adatait.

A kezelt adatok köre az adott szerződés jellegétől és tartalmától függően eltérő, azonban különösen az alábbi adatokra terjed ki: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján).

A személyes adatok kezelésének célja: a Tulajdonos jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tulajdonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, tisztségviselői és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év.

5. Látogatói adatkezelés a Tulajdonos honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.

Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdés). Ez alapján a Tulajdonos honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. E tájékoztatóval a Tulajdonos biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Tulajdonos mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is, továbbá biztosítja, hogy a látogató az analitikai sütik alkalmazásának engedélyezéséhez hozzájáruljon, valamint ezen beállításon bármikor változtasson.

Az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet bármikor visszavonhat. Erről a jogáról az érintetett a hozzájárulás megadása előtt kifejezetten tájékoztatni kell. Az érintett saját maga is képes törölni a saját számítógépéről a sütit, illetve letilthatja a sütik alkalmazását (böngészők Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpontja alatt).

A személyes adatok kezelésének célja: a Tulajdonos weboldalának működtetése és a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés időtartama: 5 év

A Tulajdonos a franchise jogviszony alapján központi weboldalként a franchise átadói a testszobrasz.hu és a septumnet.testszobrasz.hu saját honlapját használja.

6. A testszobrasz.hu és septumnet.testszobrasz.hu  szerver naplózása

A testszobrasz.hu és a septumnet.testszobrasz.hu weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. A Tulajdonos adatkezelésének a célja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltató az információtechnológiai rendszereinek biztonságát (visszaélések elkerülése), az oldal zavarmentes üzemeltetését biztosítsa, a weboldal működését optimalizálja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, figyelemmel arra, hogy a Tulajdonosnak jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez.

A weboldalak megtekintésekor a rendszer automatikusan minden oldal megjelenítésekor böngészőjétől adatokat kér és azokat az ún. logfájlokban tárolja.

A tárolt adatok köre a következő: a megjelenítés dátuma és ideje, az adat neve, előzmény weboldal címe, ahonnan az illető oldal lekérésre került, IP cím, átvitt adatmennyiség, a használt operációs rendszer és böngésző.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

7. A Tulajdonos által üzemeltetett elektronikus megfigyelő rendszer

A Tulajdonos minőségbiztosítási célból, a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése céljából az általa működtetett szalonban elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltet.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és az Mt. 11.§ rendelkezései figyelemmel arra, hogy a Tulajdonosnak jogos érdeke fűződik a szolgáltatása megfelelő színvonalának biztosításához. Ügyfél érintett esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az ügyfél érintett jogosult a hozzájárulást megtagadni, melynek jogkövetkezményéről az érintettet tájékoztatni kell.

A kezelt adatok köre: az érintett személyek arcképmása és hangja.

A felvételeket a Tulajdonos a lakóhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, így biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, és ne készíthessenek másolatot a felvételekről. A Tulajdonos a rögzített felvételekbe történő betekintéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával külön jegyzőkönyvben rögzíti.

Az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Tulajdonos ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, a Tulajdonos biztosítja az érintett számára a felvétel megtekintését.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tulajdonos által az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével megbízott személy, valamint az érintett személy felett munkáltatói jogokat gyakorló személy.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

8. A Panaszkönyv

A Tulajdonos minőségbiztosítási célból, valamint a vele szerződő, szolgáltatásait igénybe vevő személyek fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Panaszkönyvet biztosít.

Az adatkezelés célja, hogy a Tulajdonos rendelkezésére álljanak azok a kérdések és észrevételek, melyek a tevékenységével kapcsolatosak, valamint biztosítsa az érintett személy számára a panasztétel és a panasz kivizsgálásának a lehetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény 17/A.§).

A kezelt adatok köre: természetes személy neve, címe, bejelentés dátuma, a bejelentés tartalma.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tulajdonos által a panaszok kivizsgálásával és kezelésével megbízott személyek.

Az adatkezelés időtartama: 5 év, amennyiben Tulajdonos a számviteli törvény alapján köteles az adatok megőrzésére, a panasztételtől számított 8 év.

9. Az e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok

A Tulajdonos a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció elősegítése érdekében biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintettek a kapcsolatot  az e-mail címére történő elektronikus levélküldés útján, vagy a „Testszobrászat” facebook oldalon a Tulajdonossal felvegyék.

Az adatkezelés célja, hogy a Tulajdonos rendelkezésére álljanak azok a közlések, kérések, kérdések és észrevételek, melyek a tevékenységével kapcsolatosak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A kezelt adatok köre: természetes személy neve, címe, telefonszáma, a levél tartalma.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tulajdonos által az elektronikus kapcsolattartással megbízott személyek.

Az adatkezelés időtartama: a levél beérkezését követő 5 év.

VII. Az adatkezelés technikai adatai

A Tulajdonos a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Tulajdonos az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Tulajdonos a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Tulajdonos a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tulajdonos az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Tulajdonos az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

A Tulajdonos az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, vagyis megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki arra jogosult. Biztosítja a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, valamint biztosítja a rendelkezésre állást, mely alapján, amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tud férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre állnak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tulajdonos a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Tulajdonos jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Tulajdonos a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A Tulajdonos által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos.

A munkahelyen és a Tulajdonos eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos.

Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos!

A folyamatban levő munkavégzéshez, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

VIII. Az érintett jogai

 1. Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok

A Tulajdonos megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR-ban meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A Tulajdonos elősegíti az érintett GDPR-ban foglalt jogainak a gyakorlását. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – kötelező adatkezezés kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Tulajdonos fenti elérhetőségén.

A Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tulajdonos - a késedelem okainak megjelölésével - a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Tulajdonos nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Tulajdonos a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Tulajdonos, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Annak bizonyítására, hogy a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű, a Tulajdonos köteles.

Amennyiben a Tulajdonosnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

2. A gyermekek védelmére vonatkozó különleges szabályok

Ha az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés alkalmazandó, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

A Tulajdonos - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

Fenti szabályok nem érintik a hatályos Ptk. 2:10-2:18.§ szabályait, amelyek a kiskorúak jognyilatkozatainak érvényességére, így például az általuk kötött szerződések érvényességére, formájára vagy hatályára vonatkozó szabályokat rögzítik.

3. A személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó különleges szabályok

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése – a GDPR 9. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt kivételektől eltérő esetben - tilos.

Fentieknek megfelelően a személyes adatok különleges kategóriái akkor kezelhetőek különösen, ha

 • az érintett kifejezett hozzájárulását adta, kivéve, ha uniós jog vagy nemzeti jogszabály alapján a tilalom az érintett hozzájárulásával nem oldható fel;
 • az adatkezelés a Tulajdonosnak vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges;
 • olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott;
 • az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból szükséges.

4. Az érintetteket megillető egyes jogok és gyakorlásuk módja

​​​​​​​4.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A Tulajdonosnál a jelen Szabályzat megalkotásakor és elfogadásakor adatvédelmi tisztviselő nem működik.

A) Az érintettől közvetlenül gyűjtött adatok

Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Tulajdonos a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, amennyiben van a Tulajdonosnál kijelölt adatvédelmi tisztviselő;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

A fent említett információk mellett a Tulajdonos a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Tulajdonostól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.Ha a Tulajdonos a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben meghatározott minden releváns kiegészítő információról.

Fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

B) Nem az érintettől közvetlenül gyűjtött adatok

Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Tulajdonos az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, amennyiben van a Tulajdonosnál kijelölt adatvédelmi tisztviselő;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

Az A) alpontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A Tulajdonos a fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a Tulajdonos a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fent meghatározott minden releváns kiegészítő információról.

A fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

A tájékoztatáshoz való jog írásban, a Tulajdonos megadott elérhetőségén keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

​​​​​​​4.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Tulajdonostól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Tulajdonos az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatkért a Tulajdonos az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Tulajdonos elektronikus formában szolgáltatja.

​​​​​​​4.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

​​​​​​​4.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Tulajdonos pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat a Tulajdonosra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Tulajdonos a törlés iránti kérelmet megelőzően nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

​​​​​​​4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Tulajdonos korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tulajdonos ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Tulajdonosnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tulajdonos jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Tulajdonos az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Tulajdonos minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Tulajdonos tájékoztatja e címzettekről.

​​​​​​​4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, által a Tulajdonos rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Tulajdonos akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jognak a gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

A Tulajdonos ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódok. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetőek.

4.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintettet nem illeti meg a fenti jogosultság abban az esetben, ha a döntés:

- az érintett és a Tulajdonos közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát a Tulajdonosra alkalmazandó olyan uniós vagy nemzeti jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

​​​​​​​4.9. A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának jogkövetkezményeiről az érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell.

IX. Az adatfeldolgozó

Ha az adatkezelést a Tulajdonos nevében más végzi, a Tulajdonos kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Tulajdonos előzetesen és írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Tulajdonost minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Tulajdonosnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy nemzeti jog alapján létrejött olyan - az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó - szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Ha az adatfeldolgozó bizonyos, a Tulajdonos nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek a Tulajdonos és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a Tulajdonos irányában a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

A Tulajdonos és bármely, a Tulajdonos vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag a Tulajdonos utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy nemzeti jog kötelezi.

A Tulajdonos a fenti adatkezelési tevékenysége körében kizárólag a munkavállalók adatait (név, telefonszám, e-mail cím) kezeli, az ügyfelek (vendégek) adatait e körben nem kezeli. A Tulajdonos az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött követelmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A Tulajdonos az elektronikus adatfeldolgozás során saját szoftvert vesz igénybe.

X. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Tulajdonos munkavállalói és bármely más, a Tulajdonos által adatkezeléssel megbízott személy a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

Az adatfeldolgozó és - ha van ilyen - adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet a Tulajdonos nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról a GDPR rendeletnek megfelelően.

A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

A Tulajdonos és az adatfeldolgozó feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal - annak megkeresése alapján - együttműködik.

XI. Adatvédelmi incidens

 1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst a tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni a Tulajdonosnak.

A bejelentésben legalább az alábbi tényeket és körülményeket kell egyidejűleg feltüntetni:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell a Tulajdonos által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az információkat egyidejűleg közölni nem lehetséges, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

A Tulajdonos nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a jelen Szabályzat XI/1/b)-c) pontjaiban foglalt információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- a Tulajdonos megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a jogosulatlan személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

- a Tulajdonos az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben a Tulajdonos még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti feltételek valamelyikének teljesülését.

XII. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

Ha az adatkezelés valamely - különösen új technológiákat alkalmazó - típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Tulajdonos az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

A Tulajdonos az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor – amennyiben kijelölésére sor került - az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni.

A hatásvizsgálat kiterjed legalább:

- a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben a Tulajdonos által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

- az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

- az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és

- a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a GDPR-ral való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés a Tulajdonos által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően a Tulajdonos konzultál a felügyeleti hatósággal.

XIII. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, jogállása és feladatai

1. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése

A Tulajdonos adatvédelmi tisztviselőt köteles kijelölni minden olyan esetben, amikor:

- fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy

- fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelését foglalják magukban.

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.

A Tulajdonos közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli.

2. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait munkaviszonyban vagy megbízás alapján láthatja el.

A Tulajdonos köteles biztosítani, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben be tudjon kapcsolódni. A Tulajdonos biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazokat a forrásokat, melyek a feladatai végrehajtásához szükségesek. A Tulajdonos köteles biztosítani, hogy az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el, a Tulajdonos ügyvezetése által nem utasítható.

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával összefüggésben szankcióval nem sújtható és el nem bocsátható. Felelősséggel közvetlenül a Tulajdonos legfőbb szervének tartozik.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásával összefüggésben tudomására jutott tényekkel és adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

3. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat látja el:

- tájékoztat és szakmai tanácsot ad a Tulajdonos, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak/megbízottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy nemzeti adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

- ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy nemzeti adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a Tulajdonos személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;

- kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat szükség szerinti elvégzését;

- együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

XIV. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06/1-391-1400
 • Email:
 • Honlap: http:www.naih.hu

2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett és a Tulajdonos is jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A Tulajdonossal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett a panasztételhez való jog sérelme nélkül jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Tulajdonos lakóhelye szerinti tagállam bíróság előtt kell megindítani. Amennyiben az érintett nem Magyarországon rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, az ilyen eljárás – az érintett döntése alapján - megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

4. A kártérítéshez való jog és a felelősség

Az érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Tulajdonostól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Tulajdonos jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Tulajdonos mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az eljárást a Tulajdonos lakóhelye szerinti tagállam bíróság előtt kell megindítani. Amennyiben az érintett nem Magyarországon rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, az ilyen eljárás – az érintett döntése alapján - megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

XV. Személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára történő továbbításának különös szabályai

Olyan személyes adatok továbbítására - ideértve a személyes adatok harmadik országból vagy nemzetközi szervezettől egy további harmadik országba vagy további nemzetközi szervezet részére történő újbóli továbbítását is -, amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak abban az esetben kerülhet sor, a GDPR egyéb rendelkezéseinek betartása mellett, ha az adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti a GDRP V. Fejezetében rögzített feltételeket. A GDPR V. Fejezetének valamennyi rendelkezését alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek számára a GDPR-ban garantált védelem szintje ne sérüljön.

XVI. A franchise szerződésen kívüli szoftver bérlők személyes adatainak kezelése

A jelen Szabályzatnak a franchise partnerekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a franchise szerződésen kívüli szoftver bérlők személyes adatainak kezelésére is.

XVII. A szoftverben szereplő ügyfelek (páciensek) személyi adatainak kezelésére vonatkozó eltérő rendelkezések

A jelen Szabályzatnak a franchise partnerekre vonatkozó rendelkezéseit a szoftverben szereplő ügyfelek (páciensek) személyi adatainak kezelése tekintetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

A Tulajdonos a szoftverben szereplő ügyfelek (páciensek) alábbi személyi adatait kezeli:

 • fényképek
 • videofelvételek
 • orvosi leletek
 • e-mail cím
 • telefonszám,
 • születési idő
 • nem
 • lakcím
 • foglalkozás
 • vészhelyzet kapcsolattartó neve
 • vészhelyzeti telefonszám
 • masszázs/manuális terápia/gyógytornász kezelés anamnézis adatai
 • kezelés típusa
 • kezelés rendszeressége
 • utolsó kezelés időpontja
 • várandósság
 • szülések száma
 • egészségi panaszok
 • ismert betegségek
 • tartós fájdalom fennállása, leírása
 • ismert gyulladásos tünetek
 • daganatos betegség fennállása, állapota, gyógyultsági szintje
 • orvosi kezelés alatt állás ténye, tárgya, diagnózisa
 • gyógyszer szedése
 • elszenvedett balesetek, műtétek
 • születési körülmények, komplikációk,
 • pszichiátriai kezelés alatt állás ténye, tárgya, diagnózisa
 • COVID-fertőzésen átesés ténye, post-COVID tünetek,
 • egészségi állapotra vonatkozó egyéb adatok

A Tulajdonos által kezelt különleges adatra, genetikai adatra, biometrikus adatra és egészségügyi adat (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 3.§-ának 3., 3a., 3b. és 3c. pontjai) kezelésére az Info tv. speciális rendelkezéseit (5.§ (2) bek.) kell alkalmazni.

XVIII. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott esetekben a GDPR, valamint a mindenkor hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló nemzeti jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szabályzat megállapítására és módosítására a Tulajdonos jogosult.

Jelen szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Tulajdonos valamennyi munkavállalójával, a Tulajdonossal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel, és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló, egyéb foglalkoztatott és tisztségviselő lényeges kötelezettsége.

A Tulajdonos a jelen Szabályzatot a mai napon elfogadta.

 

Budapest, 2022. szeptember 7.

 

…………………………

AZ-EGY-EREJE Kft.

törv. képv: Pegán Attila ügyvezető

Tulajdonos